Tokyo Revengers

Staff

 • Original Work

 • Director

 • Story Editor

 • Character Design

 • Sound Director

 • Animation Production

Cast

 • Takemichi Hanagaki

 • Hinata Tachibana

 • Naoto Tachibana

 • Manjiro Sano

 • Ken Ryuguji

 • Keisuke Baji

 • Chifuyu Matsuno

 • Takashi Mitsuya

 • Haruki Hayashida

 • Ryohei Hayashi

 • Nahoya Kawata

 • Yasuhiro Muto

 • ©Ken Wakui, KODANSHA / TOKYO REVENGERS Anime Production Committee.